Najväčšie víťazstvo – víťazstvo nad sebou.
 
Pedro Calderón de la Barca

Jazyková prvá pomoc

 Slovníček správnych a nesprávnych výrazov

NESPRÁVNE nesprávne
SPRÁVNE správne


A

absorbcia absorpcia (ale: absorbovať)
AIDS aids (skloňovanie podľa vzoru dub)
alergológ alergiológ
alergologický alergiologický
à propos apropo
apriori a priori
atmosferický atmosférický
auditor audítor
auditorský audítorský
autentičnosť autentickosť
Aziat Ázijčan, Ázijec (= obyvateľ Ázie)
aziat = divoch


B

behom (dvoch týždňov)
za, cez, počas, v priebehu
bezvadný bezchybný, výborný, stopercentný, prvotriedny, vynikajúci, krásny
bežné číslo poradové číslo
bežný rok tento rok
brať k zodpovednosti brať na zodpovednosť
brept brbt
byť:
  bol ste
  bola ste
  bolo schválené
  bolo zistené

boli ste
boli ste
schválilo sa
zistilo sa


C

causa kauza (ale: causa finita)
cestou súdu, ministerstva prostredníctvom súdu, ministerstva
cez:
  cez milión
  cez to všetko
  cez zákaz

vyše milióna
napriek tomu
napriek zákazu
cezčasový nadčasový
clearing klíring


Č

čas od času z času na čas, občas
častokrát často, mnoho (veľa) ráz
Češi Česi (aj belosi, černosi atď.)
četný početný, mnohý
čiastka suma
čiastka = časť dačoho
čiastka činí suma je, suma predstavuje


D, Ď

ďaleko viac oveľa viac, omnoho viac
ďaľší ďalší
dátum:
  Bratislava, 18. 8. 2001

Bratislava 18. 8. 2001
Bratislava 18. augusta 2001
dealer díler
design dizajn
dielčí čiastkový
diléma dilema
diskúsia diskusia [diskusia]
dispečink dispečing
dnešným dňom dnes, oddnes
docela úplne, celkom
dohodnúť sa s tým, že dohodnúť sa, že
dojčenec dojča
dokazovací (materiál)
dôkazový (materiál)
dolupodpísaný podpísaný
doluuvedený uvedený
domnenie domnienka, predpoklad, dohad
dopad dosah, vplyv, účinok, dôsledok, pôsobenie
dopad = dopadnutie (na obe nohy)
dopis list
dopisný papier listový papier
doporučený odporúčaný (ale: doporučený list)
doporučiť, doporučovať odporučiť, odporúčať
doposiaľ dosiaľ, doteraz, dodnes
doprevádzať sprevádzať
doprovod sprievod
dosažiteľný dosiahnuteľný
dotaz otázka, dopyt
dovolávať sa (niečoho) odvolávať sa na niečo (na zákon, zmluvu, dohodu)
doznať vinu priznať sa k vine
dôsledok:
  dôsledkom toho zomrel

v dôsledku toho zomrel
dvatisíc dvetisíc


F

faktá fakty
fondami (inštrumentál pl.) fondmi


H

haagský haagsky (od Haag)
hardware hardvér
horeuvedený uvedený, predtým uvedený
horkokrvný prudký, prchký, výbušný, vznetlivý
hosťka hostka
húpacie kreslo
hojdacie kreslo
húpačka
hojdačka


I, Í

image imidž
inšpektoriát inšpektorát


J

jedná sa ide o
jednací poriadok rokovací poriadok
jednacie číslo poradové číslo (listu, dokumentu)
jednanie rokovanie
jednať (vo vláde, v parlamente) konať, robiť; rokovať, diskutovať; zaobchádzať, vychádzať s niekým
jednať sa = dohovárať sa o cene
jednateľ konateľ, zástupca
jednička jednotka
jednorázový jednorazový
jednosmenný jednozmenný
je treba
treba


K

kárať karhať, napomínať
kárny disciplinárny
kázeň disciplína, poriadok
kázeň = duchovná reč
klávesa kláves
kľud pokoj
kľudný pokojný
kojenec dojča
kojenecký dojčenský
končiť (rokovanie končí)
končiť sa (rokovanie sa končí)
krabica
škatuľa
krátkodobe krátkodobo
krb
kozub
kukátko priezor


L, Ľ

leasing lízing
legitimný
legitímny (ale: legitimita)
lízatko lízanka
loajálny lojálny
lobbizmus lobizmus
lobby loby
logičnosť logickosť


M

majetkoprávny, majetko-právny majetkovoprávny
manager, menežér manažér
management, menežment manažment
materiálnotechnický materiálno-technický
menovať (predsedom)
vymenovať (za predsedu)
merítko mierka, miera, meradlo, rozsah, rozmer, veľkosť
mimo iného okrem iného
mimo hru mimo hry (mimo = predložka s genitívom)
množstevný množstvový
môcť:
  môžme
  môžte

môžeme
môžete


N, Ň

nadobudlý nadobudnutý
náhodilý náhodný
nájomci nájomcovia
na každý pád v každom prípade
námatkový náhodný, občasný
naniesť (pripomienky) predložiť, vysloviť (pripomienky)
napomáhať, napomôcť niečomu napomáhať, napomôcť niečo
naprosto úplne, vonkoncom
národnohospodársky národohospodársky
naviac navyše
navýšiť (kapitál) zväčšiť, zvýšiť (kapitál)
nechet necht [ňext]
neide nejde
nejedná sa o nejde o
nemovitosť nehnuteľnosť
nemovitý (majetok) nehnuteľný (majetok)
neni nie je
neodstraniteľný neodstrániteľný
nepostrádateľný nenahraditeľný, nevyhnutný, potrebný
neprevediteľný neuskutočniteľný, nezrealizovateľný, nevykonateľný
nepríjme neprijme
netečný nevšímavý, ľahostajný, apatický
nezávadnosť bezchybnosť, neškodnosť
nezávadný bezchybný, neškodný, vyhovujúci, dobrý
nezbytný nevyhnutný
nezlúčiteľný nezlučiteľný
nežiadúci nežiaduci
nižepodpísaný podpísaný
nižeuvedený
uvedený
novonastavší novovzniknutý


O, Ó

obdržanie prijatie, prevzatie
obdržaný list prijatý, prevzatý list
obdržať dostať, získať, prijať, prevziať
obnos suma
obor odbor, odvetvie, úsek, oblasť
obor = rozprávková bytosť; skupina čísel
obsažený obsiahnutý
obtiaž ťažkosť
obtiažny, obtiažný ťažký
odchýľka odchýlka
odozva ohlas, ozvena
odstavec odsek
omluvenka ospravedlnenka
omluviť sa ospravedlniť sa
opis (listu) odpis, kópia (listu)
opis = slovné zachytenie podstatných znakov predmetov alebo javov
ostraha ochrana, stráž, stráženie
ovšem pravdaže, isteže; však; áno


P

plnomocenstvo splnomocnenie
plnomocnenec splnomocnenec
plnomocnenie splnomocnenie
podielať sa podieľať sa
pohrešovaný
nezvestný, stratený
pokiaľ sa týka čo sa týka, pokiaľ ide o
poloos polos (aj polostrov)
poriadať usporadúvať
portfolio portfólio
posilovňa posilňovňa
postrádať nemať, chýbať
postrádateľný nahraditeľný
poťažne prípadne, respektíve, eventuálne
potencionálny potenciálny
povolenka povolenie
predať (skúsenosti, dokument) odovzdať (skúsenosti, dokument)
predčiť prevýšiť, prekonať, predstihnúť
predsedkyňa predsedníčka
prehlásenie vyhlásenie
prehlásiť vyhlásiť (= verejne oznámiť, povedať, úradne označiť)
ale: prehlásiť = odhlásiť z miesta pobytu a prihlásiť inde
prehmat prechmat
prejednanie prerokovanie
prejednávanie prerokúvanie
prejednať prerokovať
prejednávať prerokúvať
prelíčenie pojednávanie
prepážka priehradka, priečinok, okienko
prepožičať (byt, vyznamenanie) požičať, zapožičať (byt); udeliť (vyznamenanie)
prešlý uplynulý, minulý, predchádzajúci, predošlý; po záručnej lehote
pretek preteky
prevádzkárňa, prevádzkáreň prevádzkareň
procento percento
proťajší náprotivný
proťajšok náprotivok
púhy holý, číry; iba, len


R

rada:
  v poslednej rade

v poslednom rade
rad = usporiadanie za sebou; poradie
rada = poučenie; skupina osôb ako poradný orgán
razítko pečiatka
razítkovať pečiatkovať
ráž kaliber
respektívne respektíve
riflovina rifľovina
riflový rifľový


S

salám saláma
scanner skener
scanovať skenovať
sebevrah samovrah
sebevražda samovražda
skončiť (rokovanie skončí)
skončiť sa (rokovanie sa skončí)
smenový zmenový
software softvér
speaker spíker
sprostiť (viny) zbaviť (viny)


Š

štúdijný študijný


T, Ť

tenže
ten istý, práve ten
to:
  je tomu tak
  ako je tomu (na Slovensku)

je to tak
ako je to (na Slovensku)
tak vzácny taký vzácny
ten:
  tohoto (človeka)

tohto (človeka)
tlačítko tlačidlo


U, Ú

účel:
  za účelom zlepšenia

s cieľom zlepšiť, na zlepšenie
účelove účelovo
úmluva dohovor, zmluva, dohoda
upresniť spresniť
ustavený ustanovený
ustaviť ustanoviť
ustavujúci ustanovujúci


V

v závislosti na v závislosti od
vada chyba, kaz, porucha, nedostatok
vada = hádka
vadný chybný, kazový, poruchový, nevyhovujúci
valná hromada valné zhromaždenie
včetne vrátane
vedeckotechnický vedecko-technický (od veda a technika)
vedecko-výskumný vedeckovýskumný (od vedecký výskum)
vydávateľ vydavateľ
vyporiadanie vyrovnanie, usporiadanie
vyrovnací vyrovnávací
vysporiadanie vyrovnanie, usporiadanie
vzhľadom k (prípadu) vzhľadom na (prípad)


Z

začať, začínať (schôdza začala) začať sa, začínať sa (schôdza sa začala)
zahájiť začať, otvoriť
zákonodárny zákonodarný
zastaralosť zastaranosť
zastaralý zastaraný
záujemci záujemcovia
závada chyba, kaz, porucha, nedostatok
závadný chybný, kazový, poruchový, nevyhovujúci
závierka uzávierka
závislosť na (drogách) závislosť od (drog)
zbytkový zvyškový
zbytok zvyšok
zosilovač zosilňovač
zúžitkovať zužitkovať


Ž

ženšeň ženšen
ženšeňový (krém) ženšenový (krém)
žiadúci žiaduci